OGÓLNE WARUNKI UMÓW

Poniższe warunki regulują zasady współpracy pomiędzy właścicielem serwisu fitshaker.pl oraz www.fitshaker.eu (zwanym dalej jako: Właściciel) a klientem (dalej jako: Zamawiający). Właścicielem serwisu fitshaker.pl jest Fitchoice.eu sp. z o.o. z siedzibą w Lusinie, adres: ul. Krakowska 81, 30-698 Lusina, posiadająca NIP: 6772375625 oraz REGON: 122882072, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000474364. Niniejsze Ogólne Warunki Umów nie znajdują zastosowania do umów konsumenckich, to jest do umów zawieranych przez Właściciela z osobą fizyczną działającą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 1 ZAMÓWIENIA

1.a Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na wyznaczonym formularzu zamówienia, udostępnianym Zamawiającemu przez Właściciela, z podaniem dokładnych danych Zamawiającego, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego, adresu dostawy, adresu e-mail i numeru telefonu. Właściciel weryfikuje każdorazowo dane Zamawiającego w powszechnie dostępnych rejestrach handlowych lub innych bazach danych pod kątem ich poprawności oraz aktualności.

1.b Na podany przez Zamawiającego adres e-mail wysyłane są indywidualne dane do logowania w panelu zamówień: https://fitchoice.eu/pwprodukcji.

1.c Z chwilą akceptacji zamówienia przez Zamawiającego w panelu zamówień dochodzi do zawarcia umowy między Zamawiającym a Właścicielem. Akceptacja warunków zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczna z upoważnieniem Właściciela do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

1.d Osoba akceptująca zamówienie oświadcza, że posiada aktualne upoważnienie do reprezentowania firmy zamawiającej i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, w tym do zawierania umów takich, jak objęta zamówieniem. Jeśli osoba ta nie widnieje w powszechnie dostępnych rejestrach handlowych jako uprawniona do reprezentacji Zamawiającego, Zamawiający prześle Właścicielowi drogą mailową skan pełnomocnictwa dla osoby akceptującej zamówienie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego przy zawieraniu umów takich, jak objęta zamówieniem. W takim przypadku umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Właściciela wiadomości mailowej zawierającej skan przedmiotowego pełnomocnictwa.

1.e Jeżeli Zamawiający zalega z jakimikolwiek płatnościami, Właściciel rezerwuje sobie prawo do nieprzyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

1.f Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Właściciela do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

1.g Zamówienie zaakceptowane przez Zamawiającego nie może być anulowane. Strony wyłączają możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego przed ukończeniem produkcji Towarów.

1.h W przypadku, w którym strony ustalą odroczoną płatność za towar, Zamawiający zobowiązuje się, że osoba uprawniona do jego reprezentacji podpisze jedną kopię faktury otrzymanej od Właściciela oraz odeśle ją Właścicielowi przesyłką poleconą w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej na rzecz Właściciela w wysokości dwukrotności wysokości wynagrodzenia Właściciela z tytułu wykonania umowy. Właściciel może domagać się odszkodowania przekraczającego zastrzeżoną wysokość kary umownej.

1.i Termin dostawy jest uzależniony od zamówionego nakładu ale nie przekroczy 20 dni roboczych (przy zamówieniu 3000 szt i więcej) oraz 10 dni roboczych przy zamówieniach poniżej 3000 szt. Właściciel zobowiązuje się potwierdzić termin dostawy w ciągu 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli wystąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji a Zamawiający nie wyrazi na to zgody zamówienie może być anulowane a wniesione przez zamawiającego opłaty zostaną zwrócone.

§ 2 PŁATNOŚCI

2.a Nowi kontrahenci zobowiązani są do płatności zaliczki w wysokości 100% wartości zamówienia, w oparciu o fakturę pro forma, za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych zamówień klient może ubiegać się o niestandardowy termin płatności. W przypadku, w którym płatność za towar następuje z góry, termin na wykonanie zamówienia przez Właściciela rozpoczyna się z chwilą uznania rachunku bankowego Właściciela kwotą ustalonego przez strony wynagrodzenia.

2.b W przypadku wyrażenia przez Właściciela zgody na anulowanie zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Właściciela przy realizacji tego zamówienia.

2.c Strony ustalają, że za dzień zapłaty jakiejkolwiek płatności na rzecz Właściciela uznają dzień, w którym rachunek bankowy Właściciela zostaje uznany kwotą płatności. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek terminu płatności, Właściciel ma prawo naliczania odsetek maksymalnych za opóźnienie oraz obciążenia Zamawiającego kosztami upomnień.

2.d W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych między Właścicielem i Zamawiającym, w tym złożenia reklamacji, Zamawiający nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowisk stron i warunków rozliczenia.

§ 3 TOWAR I ZDOBIENIE

3.a Ze względu na specyfikę procesu produkcji Właściciel ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia całości wyprodukowanego towaru i zapłaty za niego. Cena nadwyżki towaru jest równa zastrzeżonej w umowie cenie za jedną sztukę, pomnożonej przez liczbę nadwyżkowych sztuk towaru. W przypadku, w którym Zamawiający wymaga wyprodukowania przez Właściciela dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający musi zastrzec tę okoliczność przed zawarciem umowy oraz zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów niezbędnych do spełnienia tego wymagania przez Właściciela.

3.b 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców. 2. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia wskutek braku towaru u dostawcy, Właściciel powiadomi o tym Zamawiającego, proponując ofertę alternatywną. W przypadku gdy Zamawiający z niej nie skorzysta, przysługiwać mu będzie wyłącznie zwrot kwot uiszczonych na rzecz Właściciela.

3.c Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

3.d Logo firmy, treść nadruku i ewentualnie wymagany przez Zamawiającego układ graficzny należy dostarczyć e-mailem z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z powyższymi wymaganiami Właściciela będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami ze strony Zamawiającego według aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.

§ 4 PAKOWANIE

4.a Standardowo shakery pakowane są zbiorczo, luzem w kartonach. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami.

§ 5 TRANSPORT

5.a Ceny towarów zawarte w cenniku ustalone są na bazie ex works Kraków, siedziba Właściciela. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Właścicielowi dane kontaktowe wybranego przewoźnika oraz termin planowanego odebrania Towarów. Powyższe zawiadomienie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Zamawiającego oraz przesłane mailem do Właściciela.

5.b Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Właściciela, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

5.c 1. W przypadku, w którym Zamawiający odbiera towar własnym transportem z magazynu spółki Właściciela, niebezpieczeństwo przypadkowego zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą, w której zgodnie z umową Zamawiający lub upoważniony przez niego przewoźnik powinien odebrać towar postawiony do jego dyspozycji. 2. W przypadku, w którym na zlecenie Zamawiającego towar wysyłany jest Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych, niebezpieczeństwo przypadkowego zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą, w której Właściciel powierzy towar przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

§ 6 REKLAMACJE

6.a Reklamacje co do ilości, jakości oraz zgodności towaru z zamówieniem Zamawiający może wnieść wyłącznie na piśmie lub poprzez e-mail w terminie 3 dni od daty odebrania towaru z magazynu Właściciela, a w przypadku gdy na zlecenie Zamawiającego towar wysyłany jest Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych – w terminie 3 dni od dnia dostarczenia towarów Zamawiającemu przez przewoźnika. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub zniszczenie towarów powstałe po wydaniu ich przewoźnikowi wskazanemu przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 5.a, jak też po upływie terminu na odebranie towarów przez Zamawiającego lub wskazanego przez niego przewoźnika. Pismo lub e-mail zawierające reklamację musi zostać doręczone Właścicielowi w zastrzeżonym wyżej terminie. Reklamacja winna zawierać dokładny opis wady towaru, a w przypadku wad jakościowych oraz niezgodności z zamówieniem, reklamacja winna zawierać dodatkowo zdjęcia towaru ujawniające zgłoszone wady. Właściciel zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 7 dni od jej otrzymania. Wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru ponosi Zamawiający. Egzemplarze uznane przez Właściciel za wadliwe zostaną naprawione lub wyprodukowane na nowo a także przygotowane do dostawy do Zamawiającego w terminie wskazanym przez Właściciela. Wybór sposobu usunięcia wad należy do Właściciela. W przypadku uznania przez Właściciela zwróconych towarów za wadliwe, dostawa towarów naprawionych lub wyprodukowanych na nowo do Zamawiającego nastąpi na koszt Właściciela.

6.b Po przejściu własności towarów na rzecz kolejnego odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady fizyczne i prawne towaru przechodzi na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (nadruk) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa od Właściciela towar bez dodatkowych oznaczeń lub zdobień. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Właściciel nie uznaje odstępstw od tej reguły.

6.c Jeżeli Zamawiający składa reklamację co do wad fizycznych lub wad prawnych towaru, a towar ten (w tym jego wysyłka) nie został opłacony przez Zamawiającego zgodnie z umową, Właściciel może wstrzymać się z wykonaniem obowiązków wynikających z § 6 ust. 6.a. Regulaminu do chwili uznania rachunku bankowego Właściciela kwotą należną od Zamawiającego.

6.d Właściciel oraz Zamawiający wyłączają odpowiedzialność Właściciela z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie wykraczającym poza odpowiedzialność przewidzianą w niniejszym § 6.

6.e Za wszelkie szkody powstałe wskutek niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania zamówienia, Właściciel odpowiada wyłącznie do wysokości wynagrodzenia zastrzeżonego na rzecz Właściciela z tytułu wykonania umowy. Roszczenia z tego tytułu mogą być zgłaszane w terminie zastrzeżonym w § 6 ust. 6a zd. 1.

§ 7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.a W przypadku, w którym zgodnie z zamówieniem na towarach umieszczone zostało jakiekolwiek logo, znak towarowy lub inne oznaczenie Zamawiającego lub jego przedsiębiorstwa, Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wykonanych przez Właściciela produktów oznaczonych w powyższy sposób w materiałach reklamowych na stronie internetowej Właściciela, fanpage’u na Facebooku oraz na innych portalach społecznościowych oraz stronach internetowych, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Właściciela co do jakości druku. Właściciel ma ponadto prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych (w tym na stronie internetowej Właściciela, fanpage’u na Facebooku oraz na innych portalach społecznościowych oraz stronach internetowych) informacji o wykonaniu umowy dla Zamawiającego.

7.b Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa do korzystania z innego oznaczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia przez Właściciela.

7.c W przypadku naruszenia praw osób trzecich wynikającego z korzystania przez Właściciela z logo, znaków towarowych lub innych oznaczeń Zamawiającego lub jego przedsiębiorstwa na podstawie niniejszego § 7, Zamawiający zobowiązuje się do zwolnienia Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w przypadku zaś zaistnienia takiej konieczności wyrażonej przez Właściciela – do przystąpienia do sporu sądowego lub arbitrażowego po Stronie Właściciela. W przypadku konieczności zapłaty przez Właściciela z powyższego tytułu jakichkolwiek kwot pieniężnych na rzecz osób trzecich, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Właścicielowi kwotę odpowiadającą kwocie zasądzonej od Właściciela wraz z kosztami procesu sądowego lub postępowania arbitrażowego, należnymi odsetkami oraz kosztami ewentualnej egzekucji w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Właściciela drogą mailową wezwania do zapłaty. Odszkodowanie zastrzeżone w niniejszym ustępie obejmuje również zapłatę przez Zamawiającego na rzecz Właściciela kwoty odpowiadającej kosztom pomocy prawnej, które obciążają Właściciela w związku z koniecznością ochrony swoich praw przed osobami trzecimi.

§ 8 CENY

8.a Ceny poszczególnych towarów podane na stronie internetowej Właściciela ustalone są na bazie ex works Kraków i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć.

8.b Ceny wskazane na stronie internetowej Właściciela nie obejmują kosztów przesyłki i opakowania, chyba że w cenniku zawarto inną informację.

8.c 1. Ceny podane na stronie internetowej Właściciela nie stanowią oferty. Mają one jedynie charakter informacyjny. 2. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w katalogu w następstwie: dewaluacji złotego w stosunku do euro, podwyższenia obowiązujących stawek celnych i podatkowych bądź wprowadzenia innych, dodatkowych obciążeń podatkowych lub publiczno-prawnych, znacznego wzrostu cen u dostawców oraz innych ważnych przyczyn.

§ 9 POZOSTAŁE WARUNKI

9.a Spory powstałe w związku z umowami zawieranymi na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umów będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Właściciela. Dotyczy to również roszczeń strony tych umów wynikających z zobowiązań pozaumownych.

9.b Prawem właściwym dla wszelkich umów z Zamawiającym jest prawo polskie. Dotyczy to również roszczeń strony tych umów wynikających z zobowiązań pozaumownych.

9.c Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego jest Fitchoice.eu sp. z o.o., ul. Krakowska 81, 30-698 Lusina.

9.d Właściciel oraz Zamawiający wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska z 1980 roku).

9.e Niniejsze Ogólne Warunki Umów zostały sporządzone w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między znaczeniem obydwu językowych wersji umowy, polska wersja ma znaczenie rozstrzygające.

9.f Składając zamówienie w serwisie fitshaker.pl (www.fitshaker.eu)., Zamawiający przyjmuje ustalenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów.

9.g O każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Umów Właściciel będzie informować za pośrednictwem strony internetowej www.fitshaker.pl (www.fitshaker.eu).